Skip to main content

AVÍS LEGAL. TERMES I CONDICIONS D'ÚS

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1. Dades identificatives del titular del web

El present lloc web és propietat de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL.

Nom de l'empresa: SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL
Domicili social: c/ Casp, 108 CP 08010 Barcelona
CIF: B-64540222

La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 39595, F.1, H.B. 347527 a 14 de maig de 2007

Telèfon: +34 93 2650937
E-mail info@serialnet.net

2. Objecte i àmbit d'actuació.

Aquestes són les condicions generals (d'ara endavant "Condicions Generals") que regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini "serialnet.net" (d'ara endavant, "Lloc web"), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per "Continguts" els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

Independentement de les mateixes, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contratació de serveis específics oferts als usuaris a través de la Web.

3. Acceptació de l'Usuari

Aquesta Política d'Ús i Privacitat regula l'accés i utilització de la pàgina web que SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

S'entendrà que l'accés o la mera utilització del Lloc web per part de l'usuari implica l'acceptació plena i l'adhesió d'aquest a totes i cadascuna de les Condicions Generals que SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL tingui publicades a cada moment en el qual accedeixi al Lloc web i que estaran disponibles per als usuaris.

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals. En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, o utilitzi els serveis desenvolupats en el Lloc web.

Així mateix, a través del Lloc web SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL podrà habilitar a terceres entitats per tal que publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerada responsable dels mateixos.

4. Accés a la pàgina web i Contrasenyes

En general no s'exigeix el previ registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre. En aquest cas s'informarà oportunament i s'exigirà l'acceptació de l'Usuari.

En el cas que els usuaris hagin de registrar-se: Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que es disposa en la "Política de Privacitat" recollida en la web.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través del registre, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al quals estan exposats, tot això, conforme a la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no es fa responsable davant dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL.

5. Drets de Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web “www.serialnet.net” és un domini registrat per SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL, perquè de cap manera pugui causar confusió entre els nostres usuaris. SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge dels continguts disponibles a través del mateix.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització expressa per part de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL i/o dels propietaris de les marques, constitueix una infracció de la propietat intel·lectual i industrial que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, no podent reproduir-se sense la deguda autorització dels seus titulars. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dits drets per part de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor (copyright) i qualsevol altres dades d'identificació dels drets de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació i/o d'identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

Tots els materials, incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu il·lustracions, fotografies, vídeos, producte, imatges, creativitats, dissenys, textos, logos i marques registrades (d'ara endavant, "Contingut") que apareixen en el lloc web estan protegides per la legislació aplicable. Qualsevol ús, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicació, exhibició o representació del Contingut del lloc web està estrictament prohibit. SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL més enllà dels límits anteriorment descrits, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL es reserva tots els drets sobre el contingut reflectit en aquest lloc web.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL informa que no concedeix autorització sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc web.

El contingut d'aquest Lloc web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest Lloc web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni dels seus continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL

En cas que estigui interessat en una autorització o llicència per utilitzar els continguts del Lloc web dirigeixi's a info@serialnet.net

6. Enllaços o Links

Aquesta Política es refereix únicament a la pàgina web i continguts de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL pel que aquesta no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure links o hipervíncles a altres llocs que no són operats o controlats per serialnet.net. Per això serialnet.net no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat.

Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a serialnet.net, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc web des d'aquelles pàgines web que de forma manifesta fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En cas que SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor.

7. Responsabilitats i garanties

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació que difongui a través del Lloc web.

En conseqüència, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no garanteix ni es fa responsable de:

 1. el funcionament de la web;
 2. la continuïtat dels Continguts del Lloc web;
 3. l'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer;
 4. l'absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que ho subministra;
 5. la invulnerabilidad del Lloc web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;
 6. la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc web;
 7. les opinions abocades pels usuaris a través del blog, les xarxes socials o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d'aplicació.
 8. els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions establertes en el Lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.
 9. els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

No obstant això, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL declara que ha adoptat diligentment les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l'existència i transmissió als Usuaris de virus i qualsevol dany.

8. Utilització de la web

Els Continguts inclosos en la web es faciliten únicament a consumidors o Usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, tret que es compti amb la prèvia autorització escrita de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL

L'Usuari es compromet fer un ús adequat i lícit de la web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:

 1. la legislació aplicable a cada moment;
 2. la Política d'Ús i Privacitat;
 3. la moral i bons costums generalment acceptades i
 4. l'ordre públic.

L'Usuari haurà així mateix d'abstenir-se de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes de la web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol sistema físic o lògic susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Així mateix, l'usuari s'obliga a indemnitzar a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL per tot dany i perjudici, derivat de l'ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empreades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del Lloc web.

Si per a la utilització i/o contractació d'un servei en la web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita (d'ara endavant, el "Usuari Registrat").

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

L'accés, navegació i ús de la web és responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL.

9. Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL té dins diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun Grup, accepta les condicions d'ús i política de privacitat d'aquesta xarxa social.

10. Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà remetre a SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL les seves dades de caràcter personal a través dels diferents canals que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina Web. Aquests canals incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Preguem llegeixi els textos legals abans de facilitar les seves dades personals.

11. Menors d'edat

La web de SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no es dirigeix a menors d'edat. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL no recaptarà cap informació ni dada personal sobre els usuaris que no tinguin un mínim de 14 anys. Si l'usuari fos menor de 14 anys ha d'abstenir-se de registrar-se com a usuari en el lloc web.

12. Modificació de la Política d'Ús i Privacitat

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL es reserva el dret de desenvolupar, modificar o actualitzar a qualsevol moment, total o parcialment, d'acord al seu propi criteri, sigui motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades, la Política d'Ús i Privacitat per la qual cosa, l'usuari ha de llegir-les periòdicament.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la Web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació dels mateixos.

La vigència temporal d'aquestes Condicions Generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

13. Compliment

SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL perseguirà l'incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

14. Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que la llei estableixi. Per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE, SL i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.